Autor

Constanze Schneider

An der Folk­wang Uni­ver­si­tät der Küns­te am Stand­ort Wup­per­tal hat Con­stan­ze Schnei­der den Titel »Bache­lor of Arts« im Kom­mu­nika­ti­ons­de­sign erwor­ben und an der Hoch­schu­le Kon­stanz den Titel »Mas­ter of Arts«.