Autor

Katharina Bergmann

An der Merz Aka­de­mie in Stutt­gart hat Katha­ri­na Berg­mann den Titel »Bache­lor of Arts« im Kom­mu­nika­ti­ons­de­sign erwor­ben und an der Hoch­schu­le Kon­stanz den »Mas­ter of Arts«.